Stadgar för Ljudtekniska Sällskapet

Reviderade i enlighet med årsmötesbeslut 2017-03-04

§ 1 Namn och adressort

Föreningens namn är Ljudtekniska Sällskapet, förkortat LTS. Adressorten är Stockholm. Namnet översätts på engelska till Swedish Audio Technical Society.

Föreningen är registrerad som ideell förening med organisationsnummer 802007-0325.


§ 2 Ljudtekniska Sällskapets syfte

Ljudtekniska Sällskapet är en ideell, från kommersiella intressen fristående förening med syfte att

• verka för ljudteknisk utveckling med högre återgivningskvalitet som mål
• uppmärksamma god, prisvärd och på annat sätt intressant ljudteknisk utrustning
• sprida kunskap om ljudteknik med stöd av objektivt verifierbara fakta om återgivning
• hjälpa medlemmarna att upptäcka musik och musikinspelningar av hög kvalitet
• bidra till en fri och öppen debatt om musik och ljudteknik såväl inom som utanför föreningen
• sprida kunskap om konsekvenserna av signalbearbetning vid musikproduktion och återutgivning av musikproduktioner.


§ 3 Medlemskap

Medlemskap är öppet för alla som stöder föreningens syfte. Medlemskap erhålles normalt genom erläggande av årsavgift. Medlemskap berättigar till en röst vid årsmöte och extra årsmöte. Institutioner och andra juridiska personer kan erhålla medlemskap enligt särskilda villkor. Styrelsen handlägger och beslutar i dylika ärenden.

Medlemskap upphör då medlem begär utträde eller då årsavgift ej erlagts i tid.

Styrelsen kan föreslå kandidater för val till hedersmedlemmar. Årsmötesdeltagarna kan utse hedersmedlemmar enligt styrelsens förslag. Hedersmedlem ska inte betala årsavgift.

Om det gagnar föreningen så kan styrelsen utse personer eller juridiska personer till gratismedlemmar under begränsad tid, normal ett år.

Medlem som motverkar Ljudtekniska Sällskapets syfte kan uteslutas ur föreningen – styrelsen handlägger och beslutar i dylika ärenden.


§ 4 Årsavgift

Förslag till årsavgift för nästföljande år ska presenteras för årsmötesdeltagarna av den avgående styrelsen. Den tillträdande styrelsen ska under slutet av året bestämma årsavgiften för nästkommande år. Årsavgiften ska täcka de behov som föreligger för att arbetet enligt Ljudtekniska Sällskapets syfte effektivt ska kunna bedrivas.


§ 5 Styrelse

Årsmötesdeltagarna ska årsvis välja vilka av Ljudtekniska Sällskapets medlemmar som ska bli ledamöter i Ljudtekniska Sällskapets styrelse. Styrelsen ska bestå av ordförande, sekreterare och fem sektionschefer. Därutöver kan den bestå av vice ordförande, vice sekreterare samt ytterligare en ordinarie ledamot per sektion, två i mötessektionen, för att avlasta sektionscheferna. De fem sektionerna är:

1. Ekonomisektionen
2. Medlemsregistret
3. Mötessektionen
4. Informationssektionen
5. Tekniksektionen


Styrelsen kan även adjungera ledamöter för specifikt arbete. Adjungerade ledamöter har inte rösträtt i styrelsen. Vid följande årsmöte kan de väljas in som ordinarie ledamöter i styrelsen för att sköta något av de ordinarie styrelseuppdragen.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ordinarie ledamöter inklusive ordföranden eller vice ordföranden är närvarande. Vid lika röstetal vid omröstning har den fungerande ordföranden utslagsröst.

Under normala omständigheter ska styrelsen kallas av sekreteraren eller ordföranden. Om särskilda skäl föreligger så kan även de övriga styrelseledamöterna var för sig kalla styrelsen.

En och samma person kan inneha flera poster i Ljudtekniska Sällskapets styrelse. En och samma person kan dock inte vara både ordförande och chef för ekonomisektionen.

Chefen för ekonomisektionen ansvarar för att samtliga styrelseledamöter hålls kontinuerligt underrättade om Ljudtekniska Sällskapets ekonomiska situation. Ordföranden har det övergripande ansvaret för att chefen för ekonomisektionen fullgör denna uppgift.


§ 6 Revisorer

Ljudtekniska Sällskapets räkenskaper ska granskas av två revisorer. Årsmötesdeltagarna ska välja revisorer och två revisorssuppleanter. Revisorerna och revisorssuppleanterna ska väljas årsvis. Räkenskapsåret motsvarar kalenderåret (den 1 januari till den 31 december).

Styrelsen ska överlämna revisionshandlingarna till revisorerna senast fyra veckor före årsmötet. Senast två veckor före årsmötet ska revisorerna ha utfört sin revision, meddelat styrelsen eventuella brister i redovisningen, samt återlämnat handlingarna till styrelsen.


§ 7 Årsmöte

Årsmötet är forum för den högsta beslutsnivån i Ljudtekniska Sällskapet. Beslut ska fattas genom omröstning. Den tillträdande styrelsen ska inte delta i valet av revisorer och revisorssuppleanter. Medlemmar som är närvarande vid årsmötet är röstberättigade med en röst per person; en röst per medlemskap för juridiska personer. Årsmötet är beslutsmässigt om årsmöteskallelsen utgått stadgeenligt. Fullmaktsröstning är inte tillåten. Beslut ska fattas med enkel majoritet utom i fråga om stadgeändring eller beslut om upplösning av Ljudtekniska Sällskapet (se § 10 och § 11). Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst.

Om inte särskilda skäl föreligger så ska årsmötet hållas före mars månads utgång. Styrelsen ska bestämma årsmötesdatum. Kallelse till årsmötet ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar senast tre veckor före mötet i fråga.

Följande punkter ska upptas vid årsmötet:

1. Val av ordförande för årsmötet.
2. Val av sekreterare för årsmötet.
3. Val av två justeringsmän och tillika rösträknare för årsmötet.
4. Föredragning av verksamhetsberättelse.
5. Föredragning av balansräkning och resultaträkning.
6. Föredragning av revisionsberättelse.
7. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
8. Föredragning av valberedningens förslag till ny styrelse för Ljudtekniska Sällskapet.
9. Val av ordförande i Ljudtekniska Sällskapets styrelse.
10. Val av chef för ekonomisektionen i Ljudtekniska Sällskapets styrelse.
11. Val av övriga ledamöter i Ljudtekniska Sällskapets styrelse.
12. Val av revisorer och revisorssuppleanter.
13. Den avgående styrelsens förslag till medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår.
14. Övriga frågor som medlem eller styrelse vill ta upp vid årsmötet. Medlem som önskar ta upp fråga vid årsmötet ska skriftligen inkomma med densamma till styrelsen senast den 15 februari innevarande år, alternativt senast två veckor före utannonserat extra årsmöte.
15. Val av valberedning och valberedningssuppleanter.


§ 8 Extra årsmöte

Ljudtekniska Sällskapets styrelse kan kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte kan även hållas om minst femtio medlemmar så önskar. I så fall ska de inkomma med en skriftlig begäran om detta till styrelsen. Kallelse till extra årsmöte ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar senast tre veckor före mötet i fråga.


§ 9 Firmateckning

Ljudtekniska Sällskapets styrelseordförande samt chefen för ekonomisektionen kan var för sig teckna Ljudtekniska Sällskapets firma.


§ 10 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring kan fattas vid ett ordinarie årsmöte eller vid ett extra årsmöte. För beslut om stadgeändring fordras minst tre fjärdedels majoritet vid omröstningen.


§ 11 Upplösning av Ljudtekniska Sällskapet

Upplösning av Ljudtekniska Sällskapet kan endast ske efter två årsmötesbeslut. Det ena fattat vid ett extra årsmöte förlagt minst en månad före det ordinarie årsmötet, och det andra vid påföljande ordinarie årsmöte. Förslag om upplösning ska skriftligen delges samtliga medlemmar senast tre månader före det ordinarie årsmöte som ska avgöra frågan.

För beslut om upplösning av Ljudtekniska Sällskapet fordras minst tre fjärdedels majoritet vid respektive omröstning vid de två årsmötena. Efter diskussioner vid det ordinarie årsmötet ska de närvarande medlemmarna besluta om vad som ska hända med eventuella kvarvarande medel som tillhör Ljudtekniska Sällskapet.