Stadgar

Stadgar för Ljudtekniska Sällskapet

 

Stadgar för Ljudtekniska Sällskapet senast reviderade vid årsmöte 2024-03-16


§ 1 Namn och adressort

Föreningens namn är Ljudtekniska Sällskapet, förkortat LTS. Adressorten är Stockholm. Namnet översätts på engelska till Swedish Audio Technical Society.

Föreningen är registrerad som ideell förening med organisationsnummer 802007-0325.


§ 2 Ljudtekniska Sällskapets syfte

Ljudtekniska Sällskapet är en ideell, från kommersiella intressen fristående förening med syfte att
• verka för ljudteknisk utveckling med högre återgivningskvalitet som mål
• uppmärksamma god, prisvärd och på annat sätt intressant ljudteknisk utrustning
• sprida kunskap om ljudteknik med stöd av objektivt verifierbara fakta om återgivning
• hjälpa medlemmarna att upptäcka musik och musikinspelningar av hög kvalitet
• bidra till en fri och öppen debatt om musik och ljudteknik såväl inom som utanför föreningen
• sprida kunskap om konsekvenserna av signalbearbetning vid musikproduktion och återutgivning av musikproduktioner.


§ 3 Medlemskap

Medlemskap är öppet för fysiska och juridiska personer som stöder föreningens syfte. Medlemskap erhålls normalt genom att erlägga årsavgift vilken fastställs av styrelsen i enlighet med ramar som beslutas av årsmötet. Institutioner och andra juridiska personer kan få medlemstidningen enligt styrelsebeslut.

Medlemskap upphör då medlem begär utträde eller då årsavgift ej erlagts i tid.

Styrelsen kan föreslå kandidater för val till hedersmedlemmar. Årsmötet kan utse hedersmedlemmar enligt styrelsens förslag. Hedersmedlem betalar inte årsavgift.

Styrelsen kan utse fysiska eller juridiska personer till gratismedlemmar under begränsad tid, normalt ett år.

Medlem som motverkar Ljudtekniska Sällskapet kan genom styrelsebeslut uteslutas ur föreningen.

Medlemmar kan efter beslut av styrelsen bilda lokalavdelningar.


§ 4 Styrelse

Årsmötet väljer ledamöter till Ljudtekniska Sällskapets styrelse. Styrelseledamot ska vara medlem i Ljudtekniska Sällskapet. Styrelsen ska bestå av minst sex olika personer: ordförande, kassör och minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser vid konstitueringen vice ordförande och sekreterare, sektioner som befinns lämpliga för verksamheten samt ansvariga för dessa sektioner.

Styrelsen kan även adjungera ledamöter. Adjungerade ledamöter har inte rösträtt i styrelsen.

Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ordinarie ledamöter inklusive ordförande eller vice ordförande är närvarande. Vid lika röstetal vid omröstning har den fungerande ordföranden utslagsröst.

Kassören ansvarar för att samtliga styrelseledamöter hålls kontinuerligt underrättade om Ljudtekniska Sällskapets ekonomiska situation. Ordföranden har det övergripande ansvaret för att kassören fullgör denna uppgift.


§ 5 Revisorer

Ljudtekniska Sällskapets räkenskaper ska granskas av en revisor. Årsmötet ska välja en revisor och en revisorssuppleant. Räkenskapsåret löper från den 1 januari till den 31 december.

Styrelsen ska överlämna revisionshandlingarna till revisorn senast fyra veckor före årsmötet. Senast två veckor före årsmötet ska revisorn ha utfört sin revision, meddelat styrelsen eventuella brister i redovisningen, återlämnat handlingarna till styrelsen samt överlämnat revisionsberättelsen.


§ 6 Årsmöte

Årsmötet är Ljudtekniska Sällskapets högsta beslutande instans. Beslut vid årsmötet fattas genom omröstning. Den tillträdande styrelsen ska inte delta i valet av revisorer och revisorssuppleanter. Medlemmar och representanter för juridiska personer som är närvarande vid årsmötet är röstberättigade med en röst per person. Årsmötet är beslutsmässigt om årsmöteskallelsen har utgått stadgeenligt.

 

Fullmaktsröstning är inte tillåten. Beslut fattas med enkel majoritet utom i fråga om stadgeändring eller beslut om upplösning av Ljudtekniska Sällskapet (se § 9 och § 10). Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst.

 

Årsmötet ska hållas före mars månads utgång. Styrelsen bestämmer årsmötesdatum. Kallelse till årsmötet ska utgå till samtliga medlemmar senast fem veckor före detsamma. Årsmöteskallelse publiceras i Musik & Ljudteknik eller skickas per e-brev till de som angivit e-postadress och per brev till de som inte gjort det. Årsmötesprotokoll publiceras på Ljudtekniska Sällskapets webbplats senast fyra veckor efter årsmötet för åtkomst av inloggade medlemmar. Övriga årsmöteshandlingar kan på begäran av medlem tillhandahållas av styrelsen.

 

Motion till årsmötet ska vara styrelsen skriftligen tillhanda senast två veckor före årsmötet eller det extra årsmötet. Samtliga årsmöteshandlingar ska tillgängliggöras senast en vecka innan årsmötet.

Följande punkter ska behandlas vid årsmötet:

Följande punkter ska behandlas vid årsmötet:
1. Val av ordförande för årsmötet
2. Val av sekreterare för årsmötet
3. Fastställande av röstlängd
4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare för årsmötet
6. Fastställande av dagordning
7. Föredragning av verksamhetsberättelse
8. Föredragning av resultaträkning och balansräkning
9. Föredragning av revisionsberättelse
10. Beslut om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen
11. Fastställande av resultat och resultatets disposition
12. Föredragning av valberedningens förslag till ny styrelse
13. Val av ordförande
14. Val av kassör
15. Val av övriga styrelseledamöter
16. Val av revisorer och revisorssuppleanter
17. Val av valberedning och valberedningssuppleanter
18. Den avgående styrelsens förslag till budget
19. Fastställande av budget
20. Beslut om ram för medlemsavgift för nästföljande verksamhetsår
21. Behandling av motioner
22. Övriga frågor av ej beslutande karaktär
23. Mötet avslutas


§ 7 Extra årsmöte

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Extra årsmöte kan även hållas om minst 50 medlemmar inkommer med skriftlig begäran om detta till styrelsen. Kallelse till extra årsmöte ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar senast tre veckor före mötet. Mötet ska innehålla samma punkter 1–6 som vid ordinarie årsmöte samt därutöver beslutspunkt för det ärende som föranlett det extra årsmötet.


§ 8 Firmateckning

Firma tecknas av styrelsen eller på det sätt styrelsen beslutar.


§ 9 Stadgeändring

Beslut om stadgeändring kan fattas vid ordinarie årsmöte eller extra årsmöte. För beslut om stadgeändring fordras minst tre fjärdedels majoritet vid omröstningen.


§ 10 Upplösning av Ljudtekniska Sällskapet

Upplösning av Ljudtekniska Sällskapet kan endast ske efter beslut vid två på varandra följande årsmöten med minst en månads mellanrum. Det andra årsmötet ska vara ordinarie. Förslag om upplösning ska skriftligen delges samtliga medlemmar senast tre månader före det första årsmötet som ska behandla frågan.

För beslut om upplösning av Ljudtekniska Sällskapet fordras minst tre fjärdedels majoritet vid de två årsmötena. Efter diskussion vid det ordinarie årsmötet ska de närvarande medlemmarna besluta om vad som ska hända med eventuella kvarvarande medel som tillhör Ljudtekniska Sällskapet.